បណ្ណាធិការ


បណ្ណាធិការ ( ន. ) [ប៉័ន-ណា-ធិកា] ( បា., សំ. )
(បណ៌ាធិការ) អធិការនៃសារពត៌មាន, អ្នកកាន់កាប់ ឬទទួលខុសត្រូវខាងកាសែត ឬទស្សនាវដ្តីផ្សេងៗ ។

manager, managing director, head; editor; editorial board

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s