ពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្អៃនេះ


“អ្នកមិនមែនគ្មានសមត្ថភាពទេ គ្រាន់តែអ្នកមិនទាន់មានឳកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះ”

4 thoughts on “ពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្អៃនេះ

  1. គួរ​បន្ថែម​ថា “តើ​ពេល​ណា​ជា​ឱកាស​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​? មិន​ត្រូវ​រង់​ចាំ​វា​មក​ដល់​នោះ​ទេ ត្រូវ​ចេញ​ទៅ​រក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង!” :mrgreen:

  2. រកឱកាសពីណាមក បើគ្មានផង!!! តែពេលខ្លះក៏ហួសពីសមត្ថភាពដែល ទោះជាមានឱកាសក៏ដោយ!!! មិនអិញ្ចឹង?

    1. ឳកាសដែលខ្ញុំចង់និយាយគឹជាឳកាសរបស់យើងតែម្តង មិននិយាយដល់ឳកាសរបស់អ្នកដទៃទេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s