រៀនព្យ៉ាណូថ្អៃដំបូង


ចង់សាកល្បងរៀនលេងព្យ៉ាណូ ទើបទៅអញ្ញើញលោកគ្រូមកដល់ផ្ទះ តែដូចជាអត់ចេះបង្រៀនសោះ ។ ពិបាកណាស់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s