ធ្វើមិនដូច Superman ទេអាវ៉ា


Advertisements

3 thoughts on “ធ្វើមិនដូច Superman ទេអាវ៉ា

    1. មិនមុតហ្នឹងគ្រាប់កៅស៊ូតា ។ គ្រាប់សំន ខ្ទាតឈាមដូចតែគ្នាហ្នឹង ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s