តើពាក្យដូច “ចូលម្លប់” ក្នុងភាសាអង់គ្លេស គេប្រើពាក្យអ្វីទៅ ?


សួស្តីបងប្អូន ខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ថា បើចង់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ពាក្យ “ចូលម្លប់” ឬ “ស្រ្តីបង្វិលចង្រ្កានមិនជុំ” គេប្រើពាក្យអ្វីទៅ ?

សូមជួយផ្តល់គំនិតមកខ្លះមក ។ សូមអរគុណ​

3 thoughts on “តើពាក្យដូច “ចូលម្លប់” ក្នុងភាសាអង់គ្លេស គេប្រើពាក្យអ្វីទៅ ?

  1. ម៉េច​មិន​បក​ ចូល​ម្លប់​ជា​អង់​គ្លេស​ថា “chol-mlupp” ទៅ?
    ធ្វើ​យ៉ាងនេះ​គឺ​ឡង់សេ​ពាក្យ​ខ្មែរ​ផង ម្យ៉ាង​ប្រពៃណី​នេះ​ប្រហែល​មាន​តែ​នៅ​ខ្មែរ​ទៀត។

    ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត កាល​ដែល​គេ​បក​ប្រែពាក្យ​បាលី​ពាក្យសំស្ក្រឹត​មកខ្មែរ មក​អង់គ្លេស​ក៏​គេ​ធ្វើ​ដូចគ្នាដែរ ដូចជា​ពាក្យ Yoga សរសេរជាខ្មែរ យោគៈ ជា​អង់គ្លេស​ yoga ។

    1. យោបល់របស់លោកបងត្រឹមត្រូវ ។ ខ្ញុំគិតថាគួរតែអញ្ចឹងហើយ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s