នឹងប្រលង IELTS នៅថ្អៃទី ៥ ខែធ្នូ


ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តចុះឈ្មោះប្រលង IELTS នៅថ្ងៃទី ៥​ ខែធ្នូនេះហើយ ហើយមើលទៅប្រាកដជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បី ត្រៀម ។

ដូចនេះ ខ្ញុំប្រហែលជាស្ងាត់សកម្មភាព​ បន្តិច សូមអភ័យទោស ។

6 thoughts on “នឹងប្រលង IELTS នៅថ្អៃទី ៥ ខែធ្នូ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s