រូបភាពខ្លះៗ អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដកកងទ័ពកម្ពុជាចេញពីតំបន់ព្រះវិហារ


1

២

3

Advertisements

One thought on “រូបភាពខ្លះៗ អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដកកងទ័ពកម្ពុជាចេញពីតំបន់ព្រះវិហារ

  1. គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ទាហានពាក់មួកក្រហម ដូចជាបង្ហាញក្បាល ពេកហើយ ហើយកាំភ្លើងអាកាណុងច្រើននោះ តើបាញ់ បានចម្ងាយ ឆ្ងាយប៉ុន្ណាដែរ ​? តើឥទ្ធិពលរបស់គ្រាប់ទាំងនោះ មានប្រសិទ្ធិ ភាពយ៉ាង ណាដែរ ? តើគេនាំចូលស្រុកខ្មែរ ជំនាន់ណាឬឆ្នាំណាដែរ ? តើជំនួយពី ប្រទេសណាដែរ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s